Algemene Voorwaarden

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de fundamentele voorwaarden vast te stellen tussen Jan & Jan – Asian Opportunities B.V. (hierna te noemen JJAO), en u. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en of producten geleverd door of namens JJAO.

De omvang van de dienst die JJAO levert wordt bepaald en overeengekomen met u. Dit nadat u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf het akkoord op de offerte en zijn geldig tot voltooiing van de overeenkomst tussen u en JJAO.

Offertes

De offertes van JJAO zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders is vermeld. Een offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij er een andere aanvaardingstermijn in de offerte staat vermeld. Wanneer u een offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt deze. Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij dit schriftelijk met elkaar wordt overeengekomen. Aanvaarding verbindt JJAO alleen maar nadat u schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, heeft JJAO het recht om de offerte alsnog binnen 3 dagen na ontvangst in te trekken zonder dat u hieraan enige rechten kan ontlenen.

Prijzen

Alle prijzen die door JJAO worden gehanteerd zijn in euro’s, exclusief BTW en geleverd in Someren. Dit tenzij anders staat vermeld of met u is overeengekomen.

Prijzen met betrekking tot een dienstverlening wordt door JJAO vastgesteld op grond van de besteden uren. Deze prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JJAO tenzij een afwijkend uurtarief met u is overeengekomen. Naast uurtarief hanteert JJAO vaste prijzen.

Gevolgen niet tijdig betalen

Wanneer u niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan mag JJAO een rente van 2,5% per maand in rekening brengen, dit vanaf de dag dat u in verzuim bent. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. Wanneer u in verzuim bent, bent u als klant naast bovengenoemde rente, incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan JJAO. Wanneer u niet tijdig betaalt, mag JJAO zijn productlevering en of diensten opschorten totdat u heeft betaald. Als er sprake is van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan uw kant, dan zijn de vorderingen van JJAO op u onmiddellijk opeisbaar. Ook als u medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst weigert, bent u nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan JJAO te betalen.

Opschortingsrecht

U doet afstand van het recht om de nakoming voortvloeiend van deze overeenkomst op te schorten. Dit tenzij u een consument bent.

Verrekening

U doet afstand van het recht om een schuld aan JJAO te verrekenen met een vordering op JJAO. Dit tenzij u een consument bent.

Klachten

Wanneer de goederen bij u zijn aangekomen verzoeken we u deze zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Wanneer u een tekortkoming constateert in de door JJAO geleverde goederen of diensten, dient u deze schriftelijk kenbaar te maken alvorens de goederen uitgeleverd, geplaatst of geïnstalleerd worden.
U moet kunnen aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen JJAO en u. Wanneer een klacht betrekking heeft op een lopende dienst, dan kan deze klacht er niet toe leiden dat JJAO gehouden kan worden om andere diensten uit te voeren dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

U moet een ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken. Het is uw verantwoordelijkheid dat een ingebrekestelling JJAO (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid
wanneer JJAO een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, dan is iedere klant hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij via de overeenkomst aan JJAO verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid

JJAO is alleen maar aansprakelijk voor enige schade die u lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Deze schade moet daarnaast verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Indien JJAO aansprakelijk is voor de hier bovengenoemde schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het gehele factuur bedrag.
Elk recht van u op schadevergoeding van JJAO (met betrekking op de hier bovenstaande soort schade), vervalt in elk geval 12 maanden na levering, tenzij anders overeengekomen. Hiermee wordt het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uitgesloten.
JJAO neemt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolg schade, vermogensschade die bestaat uit het verlies van winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

JJAO levert zowel dienstverlening in product sourcing als dienstverlening in kwaliteitscontroles en transport. Voor deze verschillende soorten dienstverlening stelt JJAO andere algemene voorwaarden. Deze staan hieronder verder toegelicht.

Wat betreft de productverkoop:

De kracht van JJAO zit in de contacten en ervaring van het verwerven van goederen, exporteren, transporteren, importeren en/of dienstverlening uit China, niet in de kennis van de betreffende goederen, deze zijn voor iedere klant anders en JJAO verwacht van de klant dat zij kennis hebben van de door hun aangevraagde goederen.
JJAO stuurt vooraf altijd een sample en de garantie is dat de goederen kwalitatief gelijk zijn aan de ontvangen sample. Wanneer dit niet zo is zorgt JJAO voor een passende oplossing. Mochten er in de sample onjuistheden zitten dan verneemt JJAO dat graag van u, alvorens JJAO over gaat tot de dienstverlening.
Wanneer u de sample niet voldoende gecontroleerd heeft en de tekortkoming zijn ook aanwezig in de sample dan valt dit onder uw eigen verantwoording en neemt JJAO geen verantwoording over de tekortkomingen. Alle door JJAO geleverde goederen betreffen maatwerk en kunnen daarom niet zomaar retour genomen worden.

Wat betreft de dienstverlening:

In geval van dienstverlening is JJAO niet de eind-aansprakelijke voor garantie op de geleverde goederen en/of eventuele juiste installatie daarvan, JJAO draagt (enkel) zorg voor het goed uitvoeren van de dienst.
Vanwege het dienstverlenende verband van de overeenkomst is uiteindelijk de producent de enige die u een eventuele oplossing kan bieden, JJAO is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
Mocht u gebruikmaken van de dienstverlening ‘deelvracht’ van JJAO, dan is JJAO niet verantwoordelijk voor de goederen of eventuele beschadigingen daaraan. JJAO is bij deelvracht alleen verantwoordelijk voor het vervoeren van plaats A naar plaats B. Dit geldt ook wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening ‘inspectie’, hierbij draagt JJAO alleen zorg voor het rapporteren in wat JJAO ziet, maar dragen hier verder geen verantwoordelijkheid voor.

In geval van klachten buiten onze verantwoording.

Mochten er zich toch nog problemen voortdoen waarvoor JJAO niet verantwoordelijk was ondanks de voorzorgen, dan zal JJAO u ondersteunen om de problemen te verhalen op de producent om zo te proberen dat zij u een gepaste oplossing bieden.
Wij zullen voor u handelen naar beste inzicht, vermogen en de eisen van goed vakmanschap.

Recht op ontbinding

U kan de overeenkomst ontbinden wanneer JJAO toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Dit tenzij deze tekortkoming een bijzondere aard of geringe betekenis heeft, mocht dit het geval zijn dan kan er niet ontbonden worden.

Is de nakoming van de verplichting door JJAO niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat JJAO in verzuim is.

JJAO heeft het recht om de overeenkomst met u te ontbinden, dit wanneer u de overeengekomen verplichtingen niet volledig of niet tijdig nakomt.

Eigendomsvoorbehoud

JJAO behoudt de eigendom van alle door JJAO geleverde zaken, totdat u volledig aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

JJAO is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij u aanwezig zijn, terug te nemen indien u niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

Overmacht

Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor JJAO verplichtingen niet kan nakomen, dan worden deze verplichtingen opgeschort totdat JJAO er weer aan kan voldoen.

Wijziging van de overeenkomst

Mocht na sluiting van de overeenkomst, het wijzigen en/of aanvullen ervan nodig blijken, dan wordt deze na overleg tussen JJAO en u aangepast.

Wijziging van de algemene voorwaarden

JJAO mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal JJAO zoveel mogelijk vooraf met u bespreken.

Overgang van rechten

Rechten die u heeft uit een overeenkomst tussen u en JJAO kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder vooraf over schriftelijke instemming van JJAO te beschikken. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Toepasselijkheid rechter

Op iedere overeenkomst tussen JJAO en u is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Email
info@janjan.nl

Telefoon
+31 (0)6 10 44 70 18
+86 139 299 564 27

Adres
Ambachten 4
5711 LC Someren
The Netherlands

9th Floor XieHe building
19 Jiangwan 1 road
528000 Foshan, Guangdong
Peoples Republic of China

广东省佛山市禅城区
江湾一路19号协和大厦西座九楼.

Bedrijfsgegevens
IBAN. NL03INGB0008101697
BTW nr. NL0043.65.896.B02
KvK nr. 17020615